Arşimet Kimdir?

Arşimet Kimdir?

Arşimet, M.Ö. 287 yılında Siraküza Sicilya’da doğmuş, hidrostatiğin ve mekaniğin temelini atmış, suyun kaldırma kuvvetini bulmuş; mekanik, geometri, matematik konuları üzerine çalışmalar yaparak  9 kitap yazmış ve yayınlamış Antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamı olarak kabul edilen ünlü matematikçi ve fizikçidir.

Arşimet’in biyografisine bakıldığında; bir hamamda su ile yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır.

Arşimet, matematik alanının en değerli alan olduğuna inanmıştır ve birçok buluş yapmış, matematikte öncü sistemler geliştirmiştir fakat memleketi Sicilya’da matematikçi olarak değil, bir mucit olarak tanınmıştır. Kral Hierro'nun Kral Ptolemy için yaptırdığı fakat hiçbir şekilde karaya indiremediği gemiyi kızaktan indirebilmek adına ufak bir hareketle büyük ağırlıkları yerinden oynatabilen bir düzenek kurmuştur. Arşimet vidası icadını Mısırlıların taşan Nil sularının eşit dağıtımının yapılabilmesi için geliştirmiştir. İlk hidrostatik kanununu ortaya koymuş ve bunu diğer temel kanunlar izlemiştir. Bu kanunları ve düşüncelerini ''Yüzen Cisimler'' adlı kitabında bir araya getirmiştir.

Arşimet’in yaşam özeti boyunca Akdeniz'de Kartacalılar, Romalılar ve Yunanlar sürekli olarak savaş halinde olmuşlardır. Bundan dolayı bütün yaşamı savaş tehlikesi içinde geçmiştir. İnsanlar savaş dönemi dolayısıyla Arşimet’in kendisinin teorik bilimle ilgili buluşlarına değil, geliştirdiği savaş silahlarına daha çok değer vermişlerdir. Yaşadığı ülke Roma'ya karşı Kartaca'yla birleşince yaşadığı şehir olan Sirakuza bir Roma ordusu tarafından kuşatılmıştır. Arşimet Sirakuza şehri Romalılara teslim olduktan sonra öldürülmüştür. Ölüm şekliyle ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır.

Arşimet Prensibi Nedir?

Arşimet prensibi, bir sıvı içinde bulunan katı bir cismin taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir batmazlık kuvvetiyle yukarı yönlü itildiğini söylemektedir. Arşimet, yaptığı deneyde aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakları su miktarlarının aynı olması gerektiğini ileri sürmüş fakat taşan su miktarlarının aynı olmaması üzerine tacın saf altın olmadığını anlamıştır.

Suyun kaldırma kuvveti, Arşimet tarafından keşfedilmiş ortaya konulmuştur. Su gibi sıvılar kendi yoğunluklarından daha az yoğunluğa sahip olan cisimleri, yüzeylerine doğru itmektedir. Yoğunluk farklılıklarından dolayı ortaya çıkan itme kuvveti etkisiyle cisimler yüzeyde yüzmeye başlamaktadır. Arşimet prensibi tüm sıvılar için genel kuraldır.

Cisimlerin yoğunluk karşılaştırması şu şekilde yapılabilmektedir: Bir kap kendinden daha büyük bir kap içerisine yerleştirilir, küçük olan kap suyla ağzına kadar doldurulur, bir cisim su dolu kabın içine atılır ve büyük kapta biriken taşma suyu, varsa bir ölçeklehacmi, bir teraziyle de cismin ağırlığı ölçülmektedir. Sonra bir bölme işlemiyle cismin ağırlığı hacme bölünür ve böylelikle bulunan rakam kabaca o cismin yoğunluğunu vermektedir.

Arşimet’in yaptığı aslında doğal olan bu olay yüzmenin de nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Arşimet yaptığı deneyde eş özkütleli iki altın parça kullanmış ve altın parçalarını terazinin iki koluna bağlamış ve birini suya batırmıştır. Kendi adıyla anılan Arşimet prensibiyle altınların ikisi de gerçekse yoğunluklarının aynı kalacağını, biri farklı karışımlardan oluşan altınsa yoğunluk farkıyla ortaya çıkacağını ileri sürmüş ve kanıtlamıştır.

Kaldırma Kuvveti ve Arşimet İlkesi Nedir?

Kaldırma kuvveti sıvıların hatta daha genel olarak akışkanların içlerine konulan cisimleri yukarı doğru itmesi olarak tanımlanmaktadır.Sıvıların içine koyulan cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti basınç ile ilişkilidir.Cisimler sıvıların içinde olduğunda sıvı cisme her noktada basınç uygulamaktadır.Kaldırma kuvvetinin sebebi cismin alt ve üst yüzeyleri arasındaki sıvının basınç farkından kaynaklanan basınç kuvveti farkıdır.

Kaldırma kuvveti hayatın her alanında kullanılabilmektedir. Örneğin; denizde yüzerken kişileri suyun yüzeyine iten kuvvet kaldırma kuvvetidir. Çok büyük kütleli ve boyutlu gemiler Arşimet ilkesi sayesinde su üzerinde yüzmektedirler.

Arşimet ilkesi en genel haliyle tamamen veya bir kısmı bir akışkana batan cisme akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvvetinin cismin yer değiştirdiği akışkanın ağırlığına eşit olmasıdır. Sıvılar özelinde de Arşimet ilkesi, bir sıvının içine konulan bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin taşırdığı sıvının ağırlığına eşit olduğunu söylemektedir.

Arşimet ilkesi; cisimlerin kendi ağırlıklarının bulunması, şamandıra sistemleri, deniz taşıtları, hidrostatik mühendisliği gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Arşimet İlkeleri Neye Göre Değişir?

Arşimet ilkesi, bir sıvıya tamamen ya da kısmen batırılmış bir cisme uygulanan yukarı doğru kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit olduğunu belirtmektedir. Arşimet ilkesi, hidrostatik (akışkanlar mekaniği) için temel olan bir fizik yasasıdır.

Arşimet ilkelerinin farklı durumlara göre nasıl değiştiği ve nerelerde kullanıldığı aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Arşimet ilkesi, bir sıvıya kısmen ya da tamamen daldırılmış yüzer haldeki herhangi bir cismin yüzdürme gücünün hesaplanmasına izin vermektedir. Cismin üzerindeki aşağı yönlü kuvvet basit şekilde ağırlığıdır. Cisim üzerindeki yukarı hareketi ya da kaldırma kuvveti Arşimet ilkesinde belirtilen kuvvettir. Böylelikle cisim üzerindeki net kuvvet, kaldırma kuvvetinin büyüklükleri ile ağırlığı arasındaki fark olmaktadır. Bu net kuvvet pozitif ise cisim yükselmekte negatif ise nesne batmakta ve sıfır ise nesne nötr olarak yüzmekte yani yerinde kalmaktadır.
 • Bir cisim bir sıvıya daldırıldığı zaman sıvı, kaldırma kuvveti olarak bilinen ve yer değiştiren sıvının ağırlığıyla orantılı olan yukarı doğru bir kuvvet uygulamaktadır. Bu durumda cisme etki eden toplam kuvvet, cismin ağırlığı ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki farka eşittir. Denge veya nötr kaldırma kuvveti, bu iki ağırlık eşit olduğunda elde edilmektedir.
 • Bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti hesaplanabildiğinden cisim üzerine uygulanan kuvvet, sıvı ile temas halinde olan cismin yüzeyi üzerindeki stres tensörünün integrali alınarak hesaplanabilmektedir.
 • Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü yerçekimi kuvvetine zıt bir yönde, yani büyüklük olarak uygulanmaktadır.
 • Sıvı hacmi tamamen aynı şekle sahip bir katı cisim ile değiştirildiğinde sıvının üzerine uyguladığı kuvvetyerçekimine zıt yönde yönlendirilir ve büyüklük olarak eşittir.
 • Bir nesnenin kaldırma kuvveti ağırlığını aştığında yükselme eğilimi göstermektedir. Ağırlığı kaldırma kuvvetini aşan bir nesne de batma eğilimindedir. Suya batmış bir cismin hızlanma periyodu sırasında yukarıya doğru kuvvetinin hesaplanması sadece Arşimet ilkesiyle yapılamamaktadır. Kaldırma kuvveti içeren bir nesnenin dinamiklerini de dikkate almak gerekmektedir.
 • Yüzdürme eğiliminde olan bir cisim tamamen su altında kalabilmek için bir T gerilim sınırlama kuvvetine ihtiyaç duymaktadır. Batma eğiliminde olan bir cisim sonunda katı zemin tarafından üzerine uygulanan normal bir N kısıtlama kuvvetine sahip olmaktadır.
 • Bir cismin kaldırma kuvvetini hesaplamak için başka bir olası formül, o cismin havadaki görünür ağırlığını ve o cismin sudaki görünür ağırlığını bulmaktır. Buna göre uygulanabilecek formül şu şekildedir: Kaldırma kuvveti = cismin boşluktaki ağırlığı - sıvıya daldırılan cismin ağırlığıdır.
 • Havanın yoğunluğu, çoğu katı ve sıvı ile karşılaştırıldığı zaman oldukça küçüktür. Bundan dolayı bir cismin havadaki ağırlığı, vakumdaki gerçek ağırlığına yaklaşık olarak eşittir. Hata genellikle önemsiz olduğundan havadaki bir ölçüm sırasında havanın kaldırma kuvveti çoğu nesne için ihmal edilmektedir.

Suyun Kaldırma Kuvveti Nedir?

Suyun kaldırma kuvveti, Arşimet tarafından fark edilerek ilk kez ileri sürülen bir ilkeyle, açıklığa kavuşmuştur. Su, kendi yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olan cisimleri, yüzeyine doğru itmektedir. Yoğunluk farklılıklarından dolayı ortaya çıkan itme kuvveti etkisiyle cisim yüzmeye başlar. Sıvının sahip olduğu özkütlesi arttıkça kaldırma kuvveti de artış göstermektedir. Yer çekimi ivmesinin artması durumunda da kaldırma kuvveti artmaktadır. Suyun kaldırma kuvveti ilkesi tüm sıvılar için genel bir kuraldır.

Hidrostatik Nedir?

Hidrostatik; statik, hareketsiz veya durgun durumda bulunan sıvıları inceleyerek, bu sıvıların üzerinde oluşan ivmelerden doğan basınç ve kuvvetleri açıklayan bilim dalıdır. Hidrostatik depolama, taşıma ve akışkan kullanma için ekipman mühendisliği olan hidrolik için gereklidir. Ayrıca jeofizik, astrofizik ve meteoroloji gibi birçok alanda da kullanılmaktadır.

Hidrostatik (akışkanlar mekaniği) dersi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi mühendislik bölümlerinde okutulmaktadır.

Arşimet Suyun Kaldırma Kuvvetini Nasıl Bulmuştur?

Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulma hikayesi rivayetlere göre şu şekildedir: Sirakuza kralı Hiero, bir savaştan zaferle ayrıldıktan sonra halkı için tapınak yaptırmaya karar vermiştir. Kral Hiero altından bir taç yaptırmak istemiştir. Bu isteğini yerine getirmesi için bir altın ustasını tacı yapması için görevlendirmiştir. Ancak birkaç gün sonra, altın ustasının tacı saf altından yapmadığından şüphelenmeye başlamıştır. Bunu öğrenmesi için birçok icat yapmış olan kuzeni Arşimet'i görevlendirmiştir. Yaşadığı dönemde ünlü bir matematikçi, fizikçi ve mühendis olan Arşimet, kralın problemini çözmek için gece gündüz düşünmeye başlamıştır. Arşimet yıkanmak için gittiği hamamda, hala altın tacın akıbetini düşünmekteyken kendini küvetin içine bırakmıştır. Bu sırada dışarıya suyun taştığını gören Arşimet, ilk önce bunun neden olduğunu anlayamamış ve kendini biraz daha suya batırmıştır. Daha çok suyun dışarı taşması üzerine Arşimet, Kral Hiero'nun problemini çözdüğünü anlamıştır. Bu sırada Yunanca 'Buldum' anlamına gelen 'Evreka' diye bağırarak hamamdan dışarı koşmaya başlamıştır. Arşimet'in problemi çözmek için bulduğu yöntem fizikte belirsiz şekildeki maddelerin öz kütlesini ölçmek için kullanılan suyun kaldırma kuvveti formülüdür.

M.Ö. 2. yüzyılda Arşimet tarafından bulunan suyun kaldırma kuvveti, zamanla gelişim kaydederek günümüze kadar ilerlemiştir. Tarih boyunca pek çok icadın mucidi ve keşfin kâşifi tartışmalıdır ancak suyun kaldırma kuvvetini bulan kişinin Arşimet olduğu konusunda herkes hemfikirdir.

Suyun kaldırma kuvvetinin keşfi tarihi değiştirmiştir. Gemilerin suda ilerleyebilmesini sağlayan suyun kaldırma kuvveti ilkesine göre yapılmış olmalarıdır. Bu temel fizik ilkesi göz önüne alınarak çok daha büyük gemilerin suyun üzerinde ilerlemeleri sağlanmıştır. Suyun kaldırma kuvveti ilkesine bağlı olarak inşa edilen büyük gemiler, tarih boyunca yeni kıtaların keşfedilmesi başta olmak üzere pek çok gelişmenin önünü açmıştır.

Arşimet suyun kaldırma kuvveti gibi yaptığı birçok buluşla kendinden sonra gelen; Kepler, Fermat, Newton, Galileo, Descartes gibi bilim insanlarını etkilemiştir.

Arşimet Suyun Kaldırma Kuvveti Formülü Nedir?

Arşimet suyun kaldırma kuvveti formülü “Fb = Vs × D × g” denklemidir. Bu formüldeki; Fb nesne üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, “Vs” nesnenin sıvı içerisindeki hacmi, “D” nesnenin bulunduğu sıvının yoğunluğu ve “g” yer çekimi kuvvetidir.

Arşimet'in Bilim Dünyasına Katkıları Nelerdir?

Arşimet’in bilim dünyasına katkıları aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Arşimet’in Pençesi: Bu icat Arşimet’in en ünlü icatlarındandır ve bir savaş makinesidir. Bu icat savaşlarda bir gemiyi su yüzeyinden yukarıya kaldırıp daha sonra kolların hareket etmesi ile birlikte gemiyi batırmak için kullanılmıştır.
 • Sıvıların Dengesi Kanunu: Suya batırılan bir cismin taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybettiğini keşfetmiştir.
 • Sonsuz küçükler hesabı: Bu yöntem ile eğri yüzeylerin alanlarını hesaplayabilmiştir. Bu yöntem ayrıca daha sonra matematiğin temelini oluşturmuştur.
 • Arşimet Vidası: Mısırlıların taşan Nil sularının eşit dağıtımı için bu aleti icat etmiştir.
 • Hidrostatik: İlk hidrostatik kanunu ortaya koymuş ve ortaya koyduğu tüm kanunları ‘’Yüzen Cisimler’’ adlı kitabında toplamıştır.
 • Pi Sayısı: Geometrik değerleri kullanarak günümüzde kullandığımız Pi (3,14) değerine ulaşmıştır.
 • Mekanik alanında buluşlar yapmıştır: Bileşik makaralar, Sonsuz vidalar, Hidrolik vidalar, Yakan aynalar vb. gibidir.
 • İlk kez denge prensibini ortaya koymuştur: Eşit kollara asılmış eşit ağırlıklar dengede kalır prensibidir.

Arşimet Neyi Keşfetmiştir?

Arşimet’in keşifleri aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Mekanik ve hidrostatik bilimlerini icat etmiştir.
 • Ağır nesneleri küçük kuvvetler kullanarak hareket ettirmeye yarayan kaldıraç ve makaraların kanunlarını keşfetmiştir.
 • Fiziğin en temel kanunlarından olan ağırlık merkezi kavramını icat etmiştir.
 • Pi sayısını günümüzde bilinen değerine göre hesaplamıştır.
 • Bir kürenin hacmi ve yüzey alanı formüllerini keşfetmiş ve bunları matematiksel değerlerle kanıtlamıştır.
 • Büyük sayıları belirtmek için üslerin nasıl kullanılabileceğini göstermiştir.
 • Üs olarak yazılan sayıları çarpmak için üslerin toplanması gerektiğini kanıtlamıştır.
 • 18 yüzyıl sonra matematikçiler Arşimet’in keşiflerini kendi döneminde nasıl elde ettiğini anlayamamışlardır.
 • Kendi döneminden sonra gelen Galileo Galilei ve Isaac Newton gibi matematikçilere hareketin matematiğini araştırmaları için ilham vermiştir. Arşimet’in günümüzde bilinen çalışmaları ancak 1544 yılında baskıya girmiştir.
 • Gelişmiş matematiğini fiziksel dünyaya uygulayan dünyanın ilk matematik fizikçilerinden biri olmuştur.
 • Saf matematikteki problemleri çözmek adına kaldıraç kanunu gibi fizik derslerini uygulayan ilk kişi olmuştur.
 • Romalıların yıllarca Arşimet’in memleketi olan Sirakuza’yı fethetmesini engelleyen, son derece hassas mancınık gibi savaş makinelerini icat etmiştir.
 • İcat ettiği Arşimet vidası gibi icatlarıyla Antik dünyada oldukça popüler olmuştur.
 • Güneş ışınlarını kullanarak saldıran gemileri yakmak için bir ayna sistemi de dahil olmak üzere efsanelere ilham vermiştir.
 • Kralın altın tacına gümüş karıştırılıp karıştırılmadığını, hile yapılıp yapılmadığını keşfettiği suyun kaldırma kuvveti ile hesaplamıştır.
 • Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulduğunu anlatan hikâyede “Buldum” anlamına gelen “Eureka” diye bağırdığı rivayet edilmektedir.

Arşimet Deneyleri Nedir?

Arşimet deneyleri aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Arşimet düşünce deneyinde96 kenarlı çokgeni kullanarak pi (π)sayısının 3.1408 ve 3.1429 arasında bir sayı olduğunu bulmuştur.
 • Arşimet Prensibi veya Suyun Kaldırma Kuvveti ilkesini kralın tacı deneyiyle ispatlamıştır. Arşimet bir kap içindeki suyun seviyesinin, içine bir kilogram altın atılmasıyla ne kadar yükseleceğini ölçmüş ve bunu bir kilogramlık gümüşle tekrarlayarak her iki sonucu kıyaslamıştır. Bir kilogramlık gümüş suya batırıldığında, aynı ağırlıktaki altından daha fazla su taşırdığını keşfetmiştir. Kralın tacı deneyinde ise Arşimet, kralın tacını suya batırıp taşan suyu, taç ile aynı ağırlıkta olan altının taşırdığı su ile kıyaslamıştır. Bunun üzerine tacın, aynı ağırlıktaki altından daha fazla su taşırdığını fark etmiştir. Böylelikle altın ve gümüşün bir karışımı olduğunu bularak kralın tacından ne kadar altın çalındığını söyleyebilmiştir.

Arşimet Terazisi Nedir, Ne İşe Yarar?

Arşimet terazisi, bir sıvı içerisine bırakılan katı bir cismin taşırdığı su miktarının suyun ağırlığına denk bir batmazlık kuvvetiyle yukarıya itildiğini ifade etmektedir. Arşimet yaptığı ünlü kralın tacı deneyiyle aynı kütledeki altından yapılmış bir taç ile külçe altının, taşıracakları sıvı miktarının denk olması gerektiğini iddia etmiş ancak aynı kütledeki altından yapılma taç ile külçe altının taşırdığı sıvı miktarı farklı olunca tacın saf altından yapılmadığı ortaya çıkmıştır.

Arşimet’in kralın tacı deneyiyle öne sürdüğü ve fark ettiği ilke ile suyun taşan kısmı ve yoğunluğun hesaplanabilirliği ortaya konulmuştur. Bu deneye göre su, kendi yoğunluğundan daha az bir yoğunluğu bulunan cisimleri yüzeye doğru itmektedir. Yoğunlukların farklılığından kaynaklanan itmenin etkisi cisimlerin yüzmesini sağlamaktadır. Arşimet terazisi suyun kaldırma gücünden ve kuvvetinden faydalanarak gemi ve deniz mühendisliğinde sıkça kullanılmaktadır. Arşimet terazisi bütün sıvı maddeler için geçerlidir.

Arşimet, kralın tacı deneyiyle farkına vardığı ilke ile birlikte eşit büyüklükteki altın parçalarını bir terazinin uçlarına bağlamış ve su dolu olan kaba batırarak başka bir deney gerçekleştirmiştir. Altınlar gerçek ise her iki altın parçasının da yoğunluğu aynı çıkacağını birinin farklı olması durumunda ise parçalardan birinin saf altın olamayacağını söylemiş ve bunu da yaptığı deneyle kanıtlamıştır. Bugün suyun kaldırma kuvveti formüle edilerek bir fizik kanunu olarak kabul edilmiştir ve denizcilik, hidrostatik ve şamandıra gibi alanlarda kullanılmaya devam edilmektedir.

Arşimet Yoğunluğu Nedir, Nasıl Ölçülür?

Arşimet yoğunluk ölçüm metodu, hacmi bilinmeyen bir malzemenin yoğunluğunu ölçmek için kullanılmaktadır. Arşimet ilkesine göre suyun kaldırma kuvveti sayesinde yoğunluğu bilinen bir sıvıda askıda kalan cisimlerin yoğunluğu ile batan cisimlerin yoğunlukları birbirine eşittir. Yer değiştiren sıvı kütlesi o cismin hacmine eşittir.Örneğin; bir numune havada 40 N’ luk bir kuvvete sahipken cismin su (d=1000 kg/m3) içerisindeki daldırıldığında bu kuvvetin 32 N’ luk bir kuvvete düştüğünü varsayıldığında suyun kaldırma kuvvetinin 40 – 32 = 8 N olarak ölçülmektedir.

Arşimet Burgusu Nedir?

Arşimet burgusu, M. Ö. 3. yüzyılda Arşimet tarafından bulunmuş olan çeşitli burgu pompalarına ve bu pompa ile gerçekleştirilen fiziksel süreçlere verilen isimdir. Arşimet burgusunun tasarımı, geleneksel olarak suyu aşağı seviyelerden yukarılara taşımak amacıyla burguya güç uygulanması üzerine kurulmuştur. Arşimet burgusu, içinde çapı kendi çapından biraz daha küçük bir spiral bulunan boş bir silindirdir. Burgu genellikle bir rüzgâr gülü yardımıyla veya elle çevrilmektedir. Burgu çevrildiği zaman alt uç bir miktar suyu alıp yukarıya doğru çıkarmaktadır. Su, spiral tüp içinde yukarı doğru yükselir ve spiralin sonunda sulama kanalını besler. Pompa türü olan Arşimet burgusu yüzyıllardan bu yana başarı ile kullanılmaya devam etmektedir.

Arşimet'in Özkütle ile İlgili Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

Arşimet’in özkütle ile ilgili yaptığı çalışmalar aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Arşimet'in en büyük ve aynı zamanda kendi ismi ile de anılan buluşu "sıvıların dengesi kanunu" konulu Arşimet Yasasıdır.
 • Sıvıların dengesi kanunu bir cismin sıvıya batırıldığında suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybetmesi şeklinde açıklanmaktadır.
 • Bu keşif ilk olarak su ile yapılmıştır. Her maddenin kendine özel bir özgül ağırlığı bulunduğundan farklı maddelerle farklı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Arşimet'in Matematiğe Katkıları Nelerdir?

Arşimet’in matematiğe katkıları aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Bir parabol kesmesini dörtgenleştirirken sonsuz küçükler hesabına yaklaşmıştır.
 • Sonsuz küçük sayılar hesabı ile hacim ve alan konuları hakkında hesaplama yapılabilmesini sağlamıştır.
 • Sonsuz küçük sayılar hesabı ile modern matematiğin gelişmesinin temelini oluşturmuş ve diferansiyel denklemler ile integral hesaplama yönteminin bulunmasına öncülük etmiştir.
 • Eğri yüzeylerin alanlarını bulmak için bazı yöntemler geliştirmiştir.
 • ‘’Parabolün Dörtgenleştirilmesi’’ adlı eserinde açıkladığı tüketme metodu ile bir parabol kesmesinin alanının, aynı tabana ve yüksekliğe sahip bir üçgenin alanının 4/3'üne eşit olduğunu ispatlamıştır.

Arşimet'in Geometriye Katkıları Nelerdir?

Arşimet’in Geometriye katkıları aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Kürenin yüzölçümü ve kürenin hacminin eşit olduğunu kanıtlamıştır.
 • Bir dairenin alanı ve üçgenin yüksekliğiyle yaptığı formülasyonlar ile pi sayısı değerini keşfetmiştir.Bu pi sayısı değeri 3 +l/7 ve 3 +10/71 arasındadır.

Arşimet'in Fizik Bilimine Katkıları Nelerdir?

Arşimet’in fizik bilimine katkıları aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Arşimet ‘’hidrostatik” biliminin kurucusudur.
 • Gelişmiş matematiği fiziksel dünyaya uygulayabilmiştir.

Arşimet'in Mekanik Alanında Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

Arşimet tarihte kuramsal mekaniğin kurucusu olarak bilinmektedir. Arşimet’in mekanik alanında yaptığı çalışmalar aşağıda maddeleme halinde listelenmiştir.

 • Arşimet vidası,
 • Bileşik makaralar,
 • Sonsuz vidalar,
 • Kaldıraç,
 • Mancınık,
 • Ayna sistemi,
 • Hidrolik vidalar,
 • Yakan aynalar,
 • Palanga,
 • Dişli çarklar,
 • Denge prensipleridir.

Arşimet'in Eserleri Nelerdir?

Arşimet’in eserleri Samoslu Konon ve Kireneli Erastosthenes gibi diğer matematikçi arkadaşları ile yapmış olduğu yazılı görüşmelerin bir araya getirilerek bir eser haline getirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Arşimet’e dair bildiğimiz toplam eser sayısı 9 tanedir ve günümüzde hala saklanmaktadır. M.S. 8. ve 9. yüzyıllarda bu yazışmaların Arapça diline çevrilmesi ile Arşimet’in yaptığı araştırmalar gün ışığına çıkabilmiş ve matematik alanında büyük gelişmelere önemli katkılar sağlamıştır.

Arşimet’in eserleri ve eserlerde işlediği çalışma alanları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Denge Üzerine (2 Cilt): Bu eserde mekaniğin belli başlı prensipleri geometri metotları ile açıklanmaktadır.
 • İkinci Derecede Paraboller
 • Küre ve Silindir Yüzeyi Üzerine (2 cilt): Bu eserde bir kürenin bir parçasının alanı, bir dairenin alanı, bir silindirin alanı ve bu cisimlerin alanlarının karşılaştırılması ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 • Spiraller Üzerine: Bu eserde spiral tanımlanmış ve spiralin yarıçap vektörünün uzunlukları ile açıları incelenmiş, vektörün tanjantı hesaplanmıştır.
 • Konoidler Üzerine
 • Yüzen Cisimler Üzerine (2 Cilt): Bu eserde hidrostatiğin temel prensipleri verilmiştir.
 • Dairenin Ölçülmesi
 • Sandreckone: Bu eserde Arşimet'in sayı sistemleri üzerine yazdığı ve büyük sayıları ifade etmek için oluşturduğu sistem bulunmaktadır.
 • Mekanik Teoremler Yöntemi: Bu eser 1906 yılında ünlü dilbilimci Heiberg tarafından İstanbul'da eski parşömenler arasında bulunmuştur.

Arşimet'in Ailesi Kimdir?

Grek kökenli bir ailenin çocuğu olan Arşimet’in babası da tanınmış bir astronom olduğu bilinen Phidias'tır.Astronom olan babası Phidias hakkında tanınır olması dışında bilinen hiçbir bilgi yoktur. Bunun dışında ailesi hakkında edinilen bir başka bilgi Plutarhos’un Paralel Hayatlar adlı eserinde yazdığı Arşimet'in Siraküza hükümdarı Kral II. Hiero ile akraba olduğudur.

Arşimet'in Eğitim Hayatı Nasıldır?

Arşimet’in eğitim hayatının detayları bilinmemekle birlikte eğitimini dönemin bilim merkezi olan İskenderiye'de tamamladığı bilinmektedir.İskenderiye'de eğitim aldığı dönemde arkadaş olduğu Eratosthenes ve Samoslu Konon ile yazışmaları eser haline dönüştürülerek günümüze kadar ulaşmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Sicilya'ya dönmüş ve tüm hayatını matematik ve bilimsel çalışmalara adamıştır.

Arşimet Evlendi Mi?

Arşimet'in bir biyografisi arkadaşı Heracleides tarafından kaleme alınmıştır. Fakat bu biyografi çalışması kaybolmuş, günümüze kadar gelememiştir. Bu yazı çalışmanın kaybolmasından dolayı Arşimet’in özel hayatının ayrıntıları belirsiz kalmıştır. Dolayısıyla evlenip evlenmediği veya çocuğunun olup olmadığı bilinmemektedir.

Arşimet Kaç Yaşında Vefat Etti?

Arşimet, M.Ö. 212 yılında 75 yaşında Sirakuza, Sicilya’da vefat etmiştir.

Arşimet Mezarı Nerededir?

Arşimet'in mezarı ile ilgili en sevdiği matematiksel ispatın çizimini gösteren bir heykel bulunduğuna dair hikayeler duyulmuştur. Bu çizim aynı yükseklik ve çaptaki bir küre ve silindirden oluşan bir çizimdir. M.Ö. 75 yılında yani Arşimet'in ölümünün üzerinden 137 yıl geçtikten sonra, Romalı hatip olan Cicero, Sicilya'da Quaestor unvanı ile görev yapmıştır. Cicero Arşimet'in mezarı ile ilgili hikayeleri duymuş fakat yerli halktan hiç kimse ona mezarın yerini gösterememiştir. Cicero yaptığı arama çalışmalarının sonunda Arşimet’in mezarını Sirakuza'daki Agrigentine kapısının yanında ihmal edilmiş bir halde ve çalılar arasında bulmuştur. Cicero mezarı temizletmiş ve temizlendikten sonra ortaya çıkan hikayelere konu olmuş oyma eseri görebilmiş ve yazıt olarak eklenen dizeleri okuyabilmiştir. Ancak Arşimet’in mezarı daha sonra korunmamış ve tekrar kaybedilmiştir. 1960'ların başında Sirakuza'daki Hotel Panorama'nın avlusunda bir mezar bulunmuş ve bu mezarın Arşimet'in mezarı olduğu iddia edilmiş fakat yeterli delil bulunamamıştır. Arşimet’in mezarının bugünkü yeri bilinmemektedir.

Etiketler: Yeni Eklenen
Mart 23, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR